Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Bendrasis ugdymas

                   

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos bendrojo ugdymo programos atitinka LR švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos patvirtintas bendrojo ugdymo programas ir bendruosius ugdymo planus. Mūsų moksleiviai, pasirinkę menų gimnaziją dėl galimybės mokytis muzikos ir dailės, net ir pasikeitus planams, sėkmingai tęsia mokslus ne menų mokyklose. Už valstybinius brandos egzaminus mūsų abiturientų  gauti įvertinimai leidžia jiems rinktis ne tik menų studijas - jie studijuoja Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose filologiją, režisūrą, ekonomiką, socialinius mokslus, bankininkystę, verslo vadybą ir administravimą, krašto aplinkos inžineriją ir kt. Mus kasmet džiugina puikūs abiturientų mokyklinių ir valstybinių brandos bei stojamųjų egza-minų rezultatai. Penki abiturientai gimnaziją baigė brandos atestatu su pagyrimu. Tai VI laidos abiturientas Jeronimas Serebrinskas, XIII – Vitalija Benetytė, XVI – Karolina Jočbalytė ir Vitalija Šukšinaitė, XXIX –  Saulė Pukinskaitė.

Būsimųjų menininkų kelias gimnazijoje prasideda pradinėse klasėse. Nedidelis klasėse besimokančių vaikų skaičius, dėmesys kiekvieno vaiko poreikiams, profesionali, atvira pokyčiams pradinių klasių mokytojų komanda, gimnazijos bendruomenei keliami aukšti bendravimo ir bendradarbiavimo standartai sudaro galimybę kiekvienam vaikui mokykloje būti matomam, svarbiam, saugiam. Tėvelių atsiliepimai byloja, kad mokiniams gimnazijoje gera:

Labiausiai vertinu gimnazijoje vyraujantį individualų požiūrį į kiekvieną vaiką. Tai formuoja saugumu ir pasitikėjimu grįstą vertybinį pagrindą, padeda vaikui drąsiai atsiskleisti ir ugdyti savo kūrybiškumą. (Gusto mama)

Esame be galo laimingi atradę mokyklą, kurioje geras išsilavinimas dera su vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymu…Meniška atmosfera ir kūrybinė laisvė leidžia dukrai augti ir tobulėti kaip asmenybei. (Elzės mama)

Ugdymas per patyrimą – tai ir mokyklos misija, ir jaunesnio mokyklinio amžiaus tarpsnio ypatumus atitinkanti ugdymo kryptis pradinėse klasėse. Ieškoma ir randama kuo įvairesnių, patyrimu grįstų ugdymo organizavimo formų.  Pamokos vedamos netradicinėse aplinkose, edukaciniai užsiėmimai muziejuose, susitikimai su įžymiais žmonėmis, veiklos, įtraukiančios mokinių tėvelius, teminės savaitės, netradicinio ugdymo dienos, prevencinės programos, įvairūs projektai, mokslo olimpiados, konkursai, parodos, meniniai renginiai, pažintinės išvykos - tai pasaulis, kuriame auga gimnazijos pradinukai.

Gimtosios kalbos mokytojų paskatinti kuriantys mokiniai  dalyvauja  tarptautiniame vieno kūrinio konkurse „Labas“, respublikiniame jaunųjų prozininkų konkurse.  Gimnazijos ilgametis tarpdalykinis projektas „Lietuvių kalba – dailė“ leidžia jungti kūrybingą žodį su vaizduojamuoju menu, kai mokinių sukurti meniniai tekstai iliustruojami per dailės pamokas. Gimnazistai dalyvauja miesto Antikos olimpiadoje, ne kartą buvo įvertinti  dailyraščio konkurse „Žąsies plunksna“.  Mokytojos veda integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais, rašytojų jubiliejams paminėti rašomi literatūriniai diktantai, organizuojamos meninio skaitymo popietės. Aukštų įvertinimų gimnazistai pasiekia Respublikinėje  lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams.

Gimnazijoje mokomasi trijų užsienio kalbų: rusų, anglų ir vokiečių. Kad mokymasis būtų įdomus, mokytojos nuolat tobulėja, dalyvaudamos kvalifikacijos kėlimo seminaruose ir skatina mokinius taip pat siekti aukštumų juos įtraukdamos į olimpiadas, skaitovų ir vertimų konkursus bei tarptautinius projektus. Nemažai mokinių garsina mūsų mokyklos vardą užimdami prizines vietas miesto rusų ir anglų kalbos konkursuose ir olimpiadose, respublikiniuose vertimų ir iliustracijų konkursuose „Tavo žvilgsnis“, „Let‘s create a story“, Kings anglų kalbos olimpiadoje.  Užsienio kalbų mokytojos ieško netradicinių mokymosi formų, todėl kasmet kūrybingais renginiais su visa mokyklos bendruomene išradingai mini Europos kalbų, Padėkos dienas, organizuoja užsienio kalbų šou ,,Balsio žiburiai,“ atviras pamokas  ir vyksta į spektaklius anglų kalba.

                                           

Mokiniai, dalyvaujantys  lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbų konkursuose „Kengūra“, nuolat apdovanojami Auksiniais, Sidabriniais ir Oranžiniais diplomais.

Populiarinant gamtos mokslus ir skatinant sveikai gyventi kiekvieną pavasarį organizuojamos tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitės, kurių metu vyksta daug įdomių, nuotaikingų, linksmų viktorinų, konkursų, varžytuvių. Didelio susidomėjimo sulaukia  mokslinės konferencijos gamtosaugine tema, laboratoriniai tiriamieji darbai.  Visą savaitę pamokos vyksta kitaip:  dažnai su    tiksliaisiais mokslais integruojama kūno kultūra, anglų ir  lietuvių kalbos, dailė, muzika.

 Niekas neprieštaraus, kad matematika yra mokslų motina, viena svarbiausių žmonijos civilizacijos kultūros dalių. Todėl šio dalyko svarbą supranta visi mokiniai. Kasmet dalyvaujama  miesto matematikos olimpiadose (5–8 kl.), tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ ir užimamos prizinės vietos.

Fizikos, chemijos, biologijos mokytojos padeda suprasti aplinkinį pasaulį, iš jo pasimokyti ir pritaikyti įgytas žinias kasdieniame gyvenime. Informacinių technologijų mokytoja skatina mokinius dalyvauti įvairiuose projektuose, panaudojant  IT priemones. Kiekvieną rudenį ir pavasarį gausiai ir sėkmingai mokiniai dalyvauja  respublikiniame  edukaciniame  konkurse „Olympis”.

Socialinių mokslų mokytojai didelį dėmesį skiria pilietiniam ir patriotiniam auklėjimui: su mokiniais  dalyvauja Europos, Konstitucijos egzaminuose, respublikiniame  projekte  „Mokykla – Europos parlamento ambasadorė”. Siekdami gilesnių žinių  su Klaipėdos universitetu, Ievos Simonaitytės biblioteka kuria bendrus projektus.

 

Bendrųjų dalykų mokytojai nuolat rengia dalykinius pranešimus, konferencijas, mokomąsias ekskursijas, dalykines savaites, konkursus, šventinius renginius, organizuoja įdomias integruotas pamokas, projektines veiklas. Mokytojų, mokinių ir jų tėvų komanda kartu su S. Šimkaus konservatorija dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamame projekte Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas, diegiant programą „Mąstymo kovos“, kurio tikslas buvo pagerinti 10 klasių mokinių matematikos pasiekimus.

 

 Gerąja patirtimi pasidalinta  su Comenius projekto tarptautiniais partneriais iš Suomijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos ir Vokietijos.  Dabar vykdomi du tarptautiniai projektai: Erasmus + KA101 ,,Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese dirbant su specialių poreikių turinčiais mokiniais – IMAM“ ir  Erasmus + KA101 „Kultūriniai mainai, pagarba ir bendradarbiavimas”. 

Kiekvienas vaikas, atėjęs į Eduardo Balsio menų gimnaziją, patenka į menišką, jaukią aplinką, kūrybišką, geranoriškai nusiteikusių mokinių, mokytojų ir mokyklos darbuotojų bendruomenę. Nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas, aukšta mokytojų kvalifikacija (šiuo metu bendrojo ugdymo skyriuje dirba 36 mokytojai: 15 metodininkų, 16 vyresniųjų mokytojų),  sutelkta bendrojo ugdymo veikla, vadovaujama direktoriaus  pavaduotojos Raimondos Garšvaitės, įsilieja į bendrą švietimo įstaigos darbą, prisidėdama prie kūrybingo, kultūringo, išsilavinusio jauno žmogaus formavimo.

Bendrųjų dalykų mokytojai

Mokytojų konsultacijų grafikai  2023/2024 m.m.

Bendrojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas