Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Mokyklos istorija

Marija Stanevičiūtė

EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJA: PRISIMINIMŲ VEIDRODYJE

Prisiminimais sugrįžtame į 1981-uosius metus. Prie S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos įkuriamas vaikų muzikinio mokymo skyrius. Šios idėjos iniciatoriais buvo Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministras H. Zabulis, Klaipėdos fakultetų prorektorius V. Jakelaitis, Klaipėdos Vykdomojo komiteto pirmininkas A. Žalys. S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos direktoriui J. Kasnauskui pavesta organizuoti mokyklos steigimą. Jai vadovauti pakviečiamas „Gintarėlio" choro vadovas A. Rožė. Mokykloje dirbo 4 pedagogai (M. Katilienė – bendrasis lavinimas, N. Katkova – fortepijonas, D. Ūsaitė- solfedžio, A. Rožė- choras) ir mokėsi 25 berniukai. Muzikos pamokos vyko S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos patalpose, o bendrojo lavinimo pamokos 7-ojoje vidurinėje mokykloje. Statybininkų prospekte Nr. 2A buvo sparčiai statomas bendrabutis ir mokomasis korpusas. Po metų ten apsigyveno 25 gabūs muzikai pirmokai iš visos Žemaitijos. Bendrabutyje vyko muzikos pamokos, o bendrojo lavinimo pamokos „glaudėsi” 8-ojoje vidurinėje mokykloje. Statybos ir įkurtuvių rūpesčiai, kolektyvo formavimas, darbas mokykloje ir „Gintarėlio" chore gulė ant direktoriaus A. Rožės pečių. Kolektyvas buvo vadinamas „rožynu".

1983 metais, restauravus Senąjį dvarą, įvyko oficialus meno internatinės mokyklos atidarymas. 1985 metais mokyklai suteikiamas kompozitoriaus Eduardo Balsio vardas, o 1993 metais suteikiamas gimnazijos statusas. Mokyklai A. Rožė vadovavo iki 1992-ųjų. Direktoriaus Vidmanto Bėkšos kandidatūrą Švietimo ministerijai siūlė pats A. Rožė. Jis pastebėjo jaunojo pedagogo mąstymo gilumą, originalumą ir laisvumą. 1992 metais mokykla pražydo baltais kaspinais – atėjo mokytis mergaitės. Gintautas Misiukevičius gimnazijai vadovauja nuo 1999-ųjų. Pedantiškas tvarkingumas, organizuotumas ir taupumas – išskirtiniai direktoriaus asmenybės bruožai. Jo komandoje dirba pavaduotoja bendrajam ugdymui Raimonda Garšvaitė (nuo1993 m.), pavaduotoja muzikos skyriui Giedra Jonušaitė (nuo 2002 m.), pavaduotoja dailės skyriui Jūratė Kavaliauskienė (nuo 1997 m.), pavaduotoja užklasinei veiklai Asta Strumilienė (2008-2018 m.).

Pedagogų kolektyvo suformavimas, išskirtiniai šilti bendravimo ir pasitikėjimo vienas kitu santykiai lėmė visos mokyklos bendrą ugdymo sėkmę ir išsprendė mokinių kontingento klausimą. Šiltas, padrąsinantis žodis kiekvienam mokiniui – sėkmės ir įtikėjimo savo jėgomis garantas. Kūrybiniai mokinių darbai keliauja po pasaulį. Laureatų, diplomantų vardų suteikimas mokinių nestebina. Koncertas, konkursas, festivalis – daugelio mokinių artimiausia perspektyva, scena  –  kasdienybė. Kasdienis darbas apsaugo vaikus nuo gatvės įtakos, laiko švaistymo. Jie užgrūdinti pareigingumu ir atsakomybe, pajutę darbo vertę, neliaupsina „gabuolių" ir nenori susirgti „žvaigždžių liga". Svarbu, kad mokiniai ne tik dirba ir kuria. Atsiranda poreikis savo darbus pristatyti visuomenei, meninėmis priemonėmis išreikšti savąją gyvenimo ir grožio sampratą. Gimnazija išaugino daugybę muzikos ir dailės respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų bei diplomantų.

Siekiant visapusiškai plėtoti mokinių profesinį pasirengimą, saviraišką, įvairiapusiškai formuoti asmenybę, muzikos skyriuje vykdoma įvairi metodinė, koncertinė, projektinė veikla. Muzikos skyriaus pedagogai ir auklėtiniai – pastovūs tarptautinių konkursų dalyviai ir prizininkai.

Pirmosios mokinių kartos mena Kalėdinius koncertus su mokytojų etnografiniu kolektyvu, vadovaujamu Giedros Jonušaitės, Spalvų, Šukuosenų dienas, „Madų šou”, keliones po Šilutės rajoną, Palangą. Neužmirštama keliolikos berniukų koncertinė kelionė Japonijon 1992 metų rugpjūčio mėnesį. Koncertinės grupės vadovo mokytojo Vytauto Saikausko paruošti „balsiukai” dainavo lietuvių liaudies dainas, grojo skudučiais, atliko W. A. Mozarto ir F. Schuberto kūrinius. Mokytoja Vaida Vaičaitytė žavėjo klausytojus atliekamais M. K. Čiurlionio preliudais. Savo prisiminimuose iš kelionės į Japonijos „International Youth Music Festival” mokytojas V. Saikauskas rašė: „Jeigu norite patirti Tolerancijos, Proto jėgos, Pagarbos vienas kitam ir Gamtai – nuvykite į Japoniją.”

Neužmirštamos garbaus Maestro prof. Sauliaus Sondeckio mintys: „Solistas atskleidžia savo individualų meistriškumą, tačiau tik kolektyvo kūrybiniai pasiekimai liudija mokyklos visuminę meninę perspektyvą."

Pirmąjį savarankišką žingsnį scenon žengia pirmokėliai, turėdami trijų mėnesių grojimo patirtį. Jų šventes nuo 1989 metų veda ir nepakartojamus scenarijus ruošia mokytoja metodininkė Lina Bėkšienė.

Dešimties metų sukakties proga mokykla įsigijo vargonus. Juos pastatė vargonų meistras Jurijus Kriačko iš Nižnij Novgorodo 1991 metų gruodžio mėnesį.

Dailės skyrius savo veiklą pradėjo 1985 metais. Moksleivių darbuose, spalvos ir minties  glėbyje sustingsta akimirkos, nugalėdamos erdvę ir laiką, išsakydamos savo tikėjimo galią ir ieškodamos kelio į nemirtingumą.

Solidūs bendrojo lavinimo pedagogų ir jų ugdytinių darbo pasiekimai. Gera darbo atmosfera, kylanti bendradarbiavimo kultūra, kiekvienam mokytojui suteikta kūrybinė laisvė ugdymo procese.

Istorijos mokytojai: Norbertas Stankevičius ir Justina Petreikienė, išleido knygą, skirtą gimnazijos 20-mečiui, „Trumpa Gedminų dvaro istorija" Libra Memelensis, 2003. Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė" 2008 m.  pradžioje pristatė gimnazijos istorijos mokytojo Norberto Stankevičiaus parengtą nuotraukų albumą „Trys miestai". Leidinyje įamžinti Mažosios Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai trijuose dabartinio Kaliningrado srities rytinės dalies miestuose.

Aukščiausiu šalies garbės ženklu „Aukso paukšte" 2000 metais apdovanotas gimnazijos choras, daugkartinis tarptautinių konkursų laureatas. Kolektyvo vadovė – mokytoja ekspertė Z. Kariniauskienė, chormeisteriai mokytojai metodininkai E. Žilevičienė ir G. Misiukevičius.

„Pajūrio vaikai” – videofilmas (2003-03-19), skirtas gimnazijos dvidešimtečiui ir įamžinęs pirmuosius mokyklos šventinio, koncertinio, konkursinio gyvenimo metus. Filmo scenarijaus autorė ir režisierė mokytoja Marija Stanevičiūtė.

Pučiamųjų skyriaus mokytojo eksperto V. Bėkšos iniciatyva gimnazijoje nuo 2005 m. vyksta respublikinis pučiamųjų instrumentų konkursas „Jūros fanfaros”. Mokytojas - organizacinio komiteto pirmininkas, įstatų kūrėjas, programos sudarytojas.

Mokyklos muziejus lankytojams duris atvėrė 2007-12-18. Jo vedėja Ilona Vaitulionytė – įvairių projektų autorė, originalių idėjų įgyvendintoja. Pirmą kartą gimnazijoje vyko nepakartojama Intensyvaus meno terapijos savaitė (2008-09-25 –2008-10-01). Šio renginio idėjos autorė I. Vaitulionytė teigia: „Bet kokio meno esmių esmė - kasdienio darbo prasmingumas ir grožis, tobulumo paieškos ir laimė būti pakylėtam Mokytojo rankos...”

„Pirmą kartą” – taip pavadinta  Eduardo Balsio gimnazijos 25-ečiui paminėti (2008-12-20) dokumentinė publicistika, paremta gimnazijos įvykiais ir faktais. Režisierė – Ilona Vaitulionytė.

Pirma kompaktinė plokštelė 2008 metais, prezentavusi dalį geriausių Eduardo Balsio menų gimnazijos muzikantų (solistų ir kolektyvų – choro, styginių instrumentų orkestro, diksilendo) pasiekimus. Juos įamžinti padėjo Klaipėdos Rotary klubas „Maris”. Kompaktinės plokštelės atlikėjai - aktyvūs gimnazistai, garsinę Klaipėdą šalyje ir svetur. Tai – I. Šiaulytė, G. Pavilanskaitė, L. Rupšlaukis, G. Baranauskaitė, A. Vaitkutė, V. Kalvėnas, L. M. Domarkaitė, R. Rimeikaitė, R. Jaunius, G. Kniukštaitė, E. Urbonavičiūtė.

Simboliška, kad spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – gegužės 7-ąją 2009 metais pasirodė pirmoji knyga apie Eduardo Balsio menų gimnaziją „Mokykla, kurią globoja mūzos”. Albumo sudarytoja – direktoriaus pavaduotoja dailės skyriui Jūratė Kavaliauskienė. Gausiai iliustruotoje knygoje išsamiai pasakojama apie mokytojus, mokinius, jų darbus, mintis ir pasiekimus. Išleista Klaipėdos Rotary klubų „Maris”, „Aditė” lėšomis  leidykloje „Eglė”, spaustuvėje „Druka”.

DVD kompaktinės plokštelės  „Nelieskite mėlyno gaublio" pristatymo koncertas, sukvietęs visus gimnazijos choristus ir jos absolventus, įvyko 2011-05-11.

Mokykla myli visus savo vaikus, bet nori pasidžiaugti šiais pasiekimais...

Goda Giedraitytė - Klaipėdos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.

Leonardas Bėkša 2008 vykusiame konkurse „Vilnius Jazz young power” gavo „konkurso atradimo” titulą.

Lietuvos obojininkų kvartete Tomas Bieliauskas (obojus), Petras Kuraitis (anglų ragas).

Girėnas Povilionis, apsigynęs 2006 m. daktaro disertaciją  tema ,,Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla” (Menotyra, Meno istorija).

Tomo Daukanto ir Vilijos Poškutės fortepijoninio dueto pasirodymai sulaukė pripažinimo tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose Čekijoje, Italijoje, Šveicarijoje. 2005 m. duetas laimėjo vieną prestižiškiausių pasaulyje - ARD tarptautinį konkursą Münchene (Vokietija). Po šio konkurso jaunieji menininkai gavo daug pasiūlymų iš didžiausių pasaulio koncertų salių, įrašų studijų. Tačiau pripažintas užsienyje fortepijoninis duetas Lietuvoje dar nėra žinomas.

Mindaugas Paulikas – tiesiog Lietuvos gitara.

Mindaugas Putna – kvartetas Jazzvision klavišiniai, Cappella'A vokalistas, aranžuotojas.

Edmundas Lapėnas – studijuoja ,,Barratt Due” muzikos institute (Norvegija).

Jeronimas Serebrinskas – LMTA Kauno fakulteto asistentas, Katalikų evangelizacijos centro direktorius.

Karolis Kolakauskas – Gento (Belgija) konservatorijos studentas.

Gediminas Jaunius – TV laidų ir renginių režisierius bei prodiuseris, kūrybos namų ELITAZ įkūrėjas, Vytauto Didžiojo Universiteto bendradarbis.

Egidijus Stanelis – LMTA pedagogas.

Vidas Pinkevičius – Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pedagogas, Jis taip pat studijavo vargonų, improvizacijos ir klavesino klasėse pas prof. P.Ruiter-Feenstra Rytų Mičigano Universitete (JAV), kur įgijo humanitarinių mokslų magistro diplomą. 2006 baigė Nebraskos-Linkolno universitetą (JAV) pas prof. Q. Faulknerį ir G. Ritchie’į`, įgijo Muzikos menų daktaro laipsnį ir apsigynė disertaciją apie improvizaciją Bacho stiliumi. Laimėjo keletą prestižinių stipendijų ir konkursų, tarp jų Geriausio atlikėjo konkursą Rytų Michigano universitete (2002). Jis koncertavo įvairiose Europos šalyse ir JAV, tarp jų ir keliuose tarptautiniuose festivaliuose. V. Pinkevičius dalyvavo prestižiniuose meistriškumo kursuose Švedijoje, Austrijoje, Nyderlanduose, JAV ir kitose šalyse. V.Pinkevičius yra vienas iš Nacionalinės vargonininkų asociacijos įkūrėjų ir jos prezidentas bei Vilniaus universiteto vargonininkas.

Laurynas Čekelis - Instrumentinio ansamblio „Viniaus klarnetai” muzikantas.

Gimnazijos istorija tęsiasi...