Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2016 m. lapkričio 9 d.
įsakymu Nr. V-991

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises ir pareigas, veiklos organizavimą, valdymą, veiklos priežiūrą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Gimnazijos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, informacijos apie Gimnazijos veiklą visuomenei skelbimą, nuostatų keitimą, papildymą ir derinimą, Gimnazijos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, trumpasis pavadinimas – Klaipėdos menų gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 190979923.
3. Gimnazija įsteigta 1983 m. sausio 1 d. Aukštojo ir specialiojo viduriniojo mokslo ministerijos 1982 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 631. 1983–1985 m. mokyklos pavadinimas buvo Klaipėdos vidurinė internatinė meno mokykla, 1985–1993 m. – Klaipėdos Eduardo Balsio vidurinė meno mokykla-internatas. 1993 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – valstybinė mokykla.
5. Savininkas – valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), identifikavimo kodas 188603091, adresas A. Volano g. 2/7 LT-01516 Vilnius.
6. Ministerija:
6.1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;
6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;
6.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;
6.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
6.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
6.7. sprendžia kitus teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Gimnazijos buveinė – Statybininkų pr. 2, LT-94222 Klaipėda.
8. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
9. Tipas – gimnazija, kodas 3125.
10. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo menų gimnazija, skirta dėl išskirtinių gabumų muzikai, dailei, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 7 (6)–18 metų mokiniams mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu).
11. Mokymo kalba – lietuvių.
12. Mokymo forma – grupinio mokymosi (kasdieniu mokymo organizavimo būdu), pavienio mokymosi (individualiu ir savarankišku mokymo organizavimo būdu).
13. Vykdomos švietimo programos: pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu.
14. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: brandos atestatas – įgijusiam vidurinį išsilavinimą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas – įgijusiam pagrindinį išsilavinimą, pažymėjimas – baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, pradinio išsilavinimo pažymėjimas – baigusiam pradinio ugdymo programą, mokymosi pasiekimų pažymėjimas – neįgijusiam pradinio, pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo.
15. Gimnazijos bendrabučio buveinė – Statybininkų pr. 2 A, LT-94222 Klaipėda.
16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20
18. Kitos veiklos rūšys:
18.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
18.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
18.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
18.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
18.5. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
18.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
18.7. vokų ir atvirukų gamyba, kodas 17.23.20;
18.8. kitas spausdinimas, kodas 18.12;
18.9. kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba, kodas 23.49;
18.10. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;
18.11. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
18.12. scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;
18.13. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
18.14. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;
18.15. meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
18.16. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
18.17. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
18.18. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.
18.19. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-991 redakcija).
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
19.Gimnazijos veiklos tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, dvasines ir fizines galias, būtinas tolesniam mokymuisi ir visaverčiam gyvenimui.
20. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
20.1. užtikrinti ugdymo kokybę įgyvendinant specializuoto ugdymo krypties programas, ugdant dėl išskirtinių gabumų muzikai ar dailei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;
20.2. atskleisti mokinių meninius gabumus, plėtoti jų gebėjimus;
20.3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
20.4. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
20.5. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.
21. Gimnazijos funkcijos:
21.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių poreikius atitinkantį ugdymo turinį;
21.2. vykdyti Gimnazijos nuostatuose įvardytas ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;
21.3. vykdyti mokinių muzikos ar dailės gebėjimų vertinimą priimant į Gimnaziją ir specializuotos ugdymo krypties programos muzikos ar dailės pasiekimų vertinimą Gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka;
21.4. dailės skyriaus mokiniams mokslo metų pabaigoje organizuoti praktinę veiklą;
21.5. vykdyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, brandos egzaminus;
21.6. formuoti Gimnazijos strategines veiklos kryptis ir įvaizdį, vykdyti Gimnazijos veiklos įsivertinimą, viešai skelbti informaciją apie Gimnazijos veiklą, plėtoti bendradarbiavimo ryšius;
21.7. mokiniams teikti informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdyti įvairias prevencines programas;
21.8. užtikrinti veiksmingą Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) nuostatų įgyvendinimą;
21.9. vykdyti profesinį orientavimą;
21.10. sudaryti palankias sąlygas veikti Gimnazijos bendruomenės organizacijoms;
21.11. kurti ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
21.12. sudaryti sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
21.13. rengti metodinius pasitarimus, seminarus;
21.14. mokinių tėvų (rūpintojų), mokinių pageidavimu teikti jų apmokamas papildomas paslaugas;
21.15. organizuoti mokinių maitinimą;
21.16. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
22. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

23. Gimnazija, įgyvendindama nustatytus tikslus ir uždavinius, atlikdama priskirtas funkcijas, turi teisę:
23.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
23.2.bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.3. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
23.4. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
23.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
23.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
24. Gimnazija privalo:
24.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
24.2. kokybiškai įgyvendinti specializuoto ugdymo programas;
24.3. teikti švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdyti profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones;
24.4. būti atvira vietos bendruomenei;
24.5. vykdyti mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;
24.6. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:
25.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Ministerija;
25.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;
25.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, suderintą su Gimnazijos taryba ir su Ministerija.
26. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazijos direktorius pavaldus ir atskaitingas Ministerijai.
27. Direktorius:
27.1. suderinęs su Ministerija tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą neviršijant didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
27.2. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos sritis;
27.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
27.4. priima mokinius Ministerijos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
27.5. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
27.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
27.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
27.8. vadovauja Gimnazijos strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius, stebi ugdymo procesą;
27.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
27.10. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
27.11. sudaro Gimnazijos vardu sutartis;
27.12. atsako už Gimnazijos dokumentų valdymo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
27.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina, kad jie būtų optimaliai valdomi ir naudojami;
27.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų atestaciją;
27.15. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
27.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
27.17. atstovauja Gimnaziją kitose institucijose;
27.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams;
27.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
28. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir veiklos rezultatus.
29. Gimnazijos metodinę veiklą organizuoja skyrių metodinės tarybos. Jas sudaro mokomųjų dalykų ar dalykų blokų metodinių grupių pirmininkai. Metodinės tarybos nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą. Metodinei tarybai vadovauja jos narių išrinktas vadovas.
30. Gimnazijoje veikai metodinės grupės, skirtos mokytojams pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones ir patyrimą), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas. Metodinės grupės nariai yra to paties ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja jos narių išrinktas vadovas.

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

31. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.
32. Taryba renkama trejiems metams. Ją sudaro du mokinių atstovai, trys mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, trys mokytojų atstovai ir vienas vietos bendruomenės atstovas.
33. Mokinius į Tarybą slaptu balsavimu renka mokinių parlamentas, tėvus, nedirbančius mokykloje – Gimnazijos tėvų komitetas, mokytojus – mokytojų taryba. Bendruomenės atstovą deleguoja vietos bendruomenė. Tarybos pirmininką slaptu balsavimu renka Tarybos nariai. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio asmens teisėmis.
34. Posėdžius inicijuoja Tarybos pirmininkas. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Posėdžiai protokoluojami.
35. Tarybos veikla organizuojama pagal nuostatus, tvirtinamus Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
36. Tarybos nariai už savo veiklą kasmet atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.
37. Gimnazijos taryba:
37.1. aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, darbo tvarkos taisykles, ugdymo plano projektą;
37.2. išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
37.3. svarsto pajamų ir išlaidų sąmatą, Gimnazijos ūkinę ir finansinę padėtį, teikia siūlymus šiais klausimais;
37.4. svarsto Gimnazijos struktūros keitimo klausimus;
37.5. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir mokinių šeimų bendradarbiavimą;
37.6. sprendžia klasių dalijimo į grupes, mokinių aprūpinimo bendrabučiu klausimus;
37.7. deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
37.8. talkina formuojant Gimnazijos materialinius ir finansinius išteklius;
37.9. svarsto kitų Gimnazijos savivaldos institucijų ir bendruomenės narių iniciatyvas;
37.10. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
37.11. atlieka kitas teisės aktuose jos kompetencijai nustatytas funkcijas.
38. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
39. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokytojai, auklėtojai, bendruomenės sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Gimnazijos institucijų atstovai.
40. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, taip pat prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.
41. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.
42. Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų tarybos narių.
43. Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
44. Mokytojų taryba:
44.1. svarsto ugdymo organizavimo, mokymosi sąlygų sudarymo, ugdymo turinio atnaujinimo klausimus;
44.2. analizuoja ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
44.3. aptaria mokinių koncertų, parodų, konkursų rezultatus;
44.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo fiksavimo ir panaudojimo tvarką;
44.5. sprendžia mokinių mokymosi, lankomumo ir elgesio problemas, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai dėl drausminių nuobaudų mokiniams;
44.6. deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją.
45. Gimnazijoje veikia mokinių parlamentas, kurio nariai yra klasių išrinkti atstovai. Mokinių parlamentui vadovauja prezidentas, renkamas visų Gimnazijos mokinių.
46. Mokinių parlamentas:
46.1. svarsto mokinių laisvalaikio organizavimo klausimus, rengia ir su Gimnazijos direktoriumi derina mokinių organizuojamų renginių planus;
46.2. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo tobulinimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
46.3. koordinuoja kitų mokinių savivaldos institucijų veiklą;
46.4. išklauso kitų mokinių savivaldos institucijų ataskaitas ir vertina jų veiklą;
46.5. padeda administracijai organizuoti ir vykdyti drausmės ir tvarkos palaikymą Gimnazijoje;
46.6. svarsto mokinių teisių Gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus;
46.7. inicijuoja Gimnazijos laikraščio leidybą;
46.8. deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą;
46.9. atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje, mokytojų taryboje, direkciniuose pasitarimuose, paramos ir labdaros fondo komisijoje.
47. Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai išrenka balsų dauguma per savo susirinkimą. Klasių mokinių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės mokinių tėvų susirinkimus ir padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas.
48. Gimnazijos mokinių tėvų komitetą sudaro klasių tėvų komiteto išrinkti atstovai.
49. Gimnazijos mokinių tėvų komitetas:
49.1. skatina ir palaiko pedagogų ir mokinių tėvų ryšius, domisi mokinių ugdymu, talkina organizuojant nepamokinę veiklą;
49.2. padeda Gimnazijos administracijai spręsti ūkinius ir finansinius klausimus;
49.3. koordinuoja ir skatina klasių tėvų komitetų veiklą.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
IR ATESTACIJA

50. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
51. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
52. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. GIMNAZIJOS BENDRABUČIO SUTEIKIMAS
IR NAUDOJIMASIS JUO

53. Gimnazijos mokiniai priimami į bendrabutį Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka.
54. Į Gimnazijos bendrabutį priimami mokiniai, sudarę sutartį su direktoriumi. Mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo laikytis sutartyje numatomų įsipareigojimų.
55. Mokiniai, pažeidę nustatytą tvarką, nesilaikantys vidaus tvarkos taisyklių ir dienotvarkės, bendrabučio auklėtojų siūlymu, Gimnazijos direktoriaus įsakymu šalinami iš bendrabučio.
56. Priimti į Gimnaziją mokiniai teisės aktų nustatyta tvarka maitinami, jiems sudaromos tinkamos buities ir mokymosi sąlygos, užtikrinama sveika ir estetiška aplinka.

VIII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

57. Gimnazija turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Gimnazijos lėšų šaltiniai:
58.1. valstybės biudžeto asignavimai pagal biudžeto asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą;
58.2. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
59. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Gimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
62. Gimnazijos veiklos priežiūrą vykdo Ministerija.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Ministerija.
64. Gimnazijos nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Ministerijos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.
65. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
66. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
67. Gimnazija turi interneto svetainę, kurioje skelbiama informacija apie mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius įsivertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitą vykdomą veiklą. Vieši pranešimai ir

informacija, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi būti skelbiama viešai, paskelbiama mokyklos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
__________________________

Laikinai einanti Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro pareigas
Audronė Pitrėnienė

2016 m. lapkričio 28 d.