Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2021 m. gruodžio 23 d.                      

įsakymu Nr. V-2297

 

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises ir pareigas, veiklos organizavimą, valdymą, veiklos priežiūrą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Gimnazijos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, informacijos apie Gimnazijos veiklą visuomenei skelbimą, nuostatų pakeitimą, papildymą ir derinimą, Gimnazijos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, trumpasis pavadinimas – Klaipėdos menų gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 190979923.

3. Gimnazija įsteigta 1983 m. sausio 1 d. Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos 1982 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 631. 1983–1985 m. mokyklos pavadinimas buvo  Klaipėdos vidurinė internatinė meno mokykla, 1985–1993 m. – Klaipėdos Eduardo Balsio vidurinė meno mokykla-internatas. 1993 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – valstybinė mokykla.

6. Savininkas – valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), identifikavimo kodas 188603091, adresas A. Volano g. 2, LT-01124 Vilnius. 

7. Ministerija:

7.1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo, skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Gimnazijos buveinė – Statybininkų pr. 2, LT-94222 Klaipėda.

9. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla (kodas 3120 pagal Institucijų grupių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-2147 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų grupės“ patvirtinimo“).

10. Tipas – gimnazija, kodas 3125.

11. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo menų gimnazija, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų muzikai ar dailei turintiems 7 (6)–18 metų mokiniams mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu).

12. Mokymo kalba – lietuvių (kodas 47).

13. Mokymo forma – grupinio mokymosi (kasdieniu ir nuotoliniu mokymo organizavimo būdu), pavienio mokymosi (individualiu, savarankišku ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu).

14. Vykdomos švietimo programos: pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu.

15. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: brandos atestatas – įgijusiam vidurinį išsilavinimą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas – įgijusiam pagrindinį išsilavinimą, pažymėjimas – baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, pradinio išsilavinimo pažymėjimas – baigusiam pradinio ugdymo programą, mokymosi pasiekimų pažymėjimas – neįgijusiam pradinio, pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo. 

16. Gimnazijos bendrabučio buveinė – Statybininkų pr. 2-a, LT-94222 Klaipėda.

17. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su gimnazijos pavadinimu (KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJA),  atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

 

II SKYRIUS

 GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

19. Kitos veiklos rūšys:

19.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 

19.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.5. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

19.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

19.7. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

19.8. vokų ir atvirukų gamyba, kodas 17.23.20;

19.9. kitas spausdinimas, kodas 18.12;

19.10. kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba, kodas 23.49;

19.11. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;

19.12. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;

19.13. scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;

19.14. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

19.15. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;

19.16. meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;

19.17. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.18. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

19.19. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.

19.20. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

19.21. kvalifikacijos tobulinimas, kodas 80.42.30;

19.22. muzikos instrumentų nuoma, kodas 77.29.30; 

19.23. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;

19.24. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla, kodas 63.11.

20. Gimnazijos veiklos tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias, dalykines kompetencijas, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai, savarankiškam gyvenimui.

21. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1. užtikrinti ugdymo kokybę įgyvendinant specializuoto ugdymo krypties programas, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų muzikai ar dailei turinčius vaikus;

21.2. atskleisti mokinių meninius gabumus, plėtoti jų gebėjimus ir asmenybės kūrybines galias, ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės kuriant savo gyvenimą, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą;

 21.3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, teikti mokiniams švietimo pagalbą;

21.4. savo veiklą grįsti mokytojo pagarba mokiniui, kolegoms, mokinio pagarba mokytojui ir tėvams (globėjams ir rūpintojams), lietuvių kalbai ir tautos kultūrai;

21.5. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

22. Gimnazijos funkcijos:

22.1 vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis, specializuoto ugdymo krypties programomis, bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdama į Gimnazijos bendruomenės reikmes, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, Gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo ir įsivertinimo rezultatus, konkretinti ir individualizuoti ugdymo turinį;

22.2. vykdyti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu), rengti papildančius bei mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.3. vykdyti mokinių muzikos ar dailės gebėjimų vertinimą priimant į Gimnaziją ir specializuotos ugdymo krypties programos muzikos ar dailės pasiekimų vertinimą Gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka;

22.4. Dailės skyriaus mokiniams mokslo metų pabaigoje organizuoti praktinę veiklą - plenerą;

22.5. dalyvauti mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, vykdyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka išduoti mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus;

22.6. skirti specialųjį ugdymą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

22.7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones, sudaryti vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymo aplinkos kūrimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;

22.8. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniams organizuoti mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas, naudojimąsi muzikiniais instrumentais, kopijavimo paslaugas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.9. sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;

22.10. kurti ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

22.11. organizuoti mokinių maitinimą ir apgyvendinimą, bendrabutyje gyvenančių bei socialiai remtinų mokinių maitinimą;

22.12. viešai skelbti informaciją apie Gimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.13. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei, vykdyti mokymo sutartyse prisiimtus įsipareigojimus;

22.14. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendindama pateiktas švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;

22.15. teikti švietimo informacinę, konsultacinę, socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, vykdyti mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą;

22.16. užtikrinti saugias ir sveikas ugdymo ir gyvenimo sąlygas, ugdymo kokybę pagal bendrąsias programas, tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;

22.17. užtikrinti higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo(si) ir darbo aplinką;

22.18. vykdyti bendradarbiavimą su vaiko atstovais pagal įstatymą ir socialiniais partneriais;

22.19. sudaryti sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui ir vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją;

22.20. bendradarbiauti su kitomis mokyklomis ir organizacijomis;

22.21. konsultuoti mokymo metodų, mokymo mokytis klausimais;

22.22. rengti bendrus metodinius pasitarimus;

22.23. organizuoti bendrus projektus;

22.24. vykdyti Gimnazijos veiklos įsivertinimą;

22.25. atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

 GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

23. Gimnazija, įgyvendindama nustatytus tikslus ir uždavinius, atlikdama priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. rinktis mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus, konkretinti ir individualizuoti ugdymo turinį, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis programomis ir bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdama į Gimnazijos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, rengti neformaliojo vaikų švietimo programas, kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

23.2. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaryti sutartis;

23.3. švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka  vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.4. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas;

23.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

23.6. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba Ministerija;

23.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24. Gimnazija privalo:

24.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

24.2. atsižvelgti į mokinių gebėjimus, poreikius, galimybes, individualizuoti ugdymo turinį;

24.3. teikti švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdyti ugdymą karjerai, vaiko minimalios priežiūros priemones; 

24.4 sudaryti palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

24.5. vykdyti mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;

24.6. teikti Ministerijai ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;

24.7. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

25. Mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

 

 

IV SKYRIUS

 GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

26. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Ministerija;

26.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, suderintą su Gimnazijos taryba ir su Ministerija.

27. Gimnazijai vadovauja Gimnazijos direktorius, nepriekaištingos reputacijos asmuo, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia teisės aktų nustatyta tvarka švietimo, mokslo ir sporto ministras arba jo įgaliotas asmuo. Gimnazijos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ministerijai.

28. Direktorius:

28.1. suderinęs su Ministerija tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą neviršijant didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.2. tvirtina Gimnazijos struktūrinių padalinių nuostatus;

28.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, priima ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, sudaro darbo ir kitas sutartis, nustato darbuotojų darbo užmokestį, taiko skatinimo priemones ir konstatuoja darbo pareigų pažeidimus, organizuoja trūkstamų mokytojų paiešką;

28.4. priima mokinius Ministerijos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.5. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles ir Gimnazijos bendruomenės narių elgesio normas, atsižvelgdamas į Pedagogų etikos kodekso reikalavimus ir kitus veiklos organizavimą reglamentuojančius dokumentus;

28.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

28.7. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

28.8. vadovauja Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano, švietimo programų rengimo procesui, vadovauja įgyvendinant rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Gimnazijoje priemonių, jas tvirtina, vadovauja jas vykdant;

28.9. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą, analizuoja ir vertina materialinius ir intelektinius išteklius;

28.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.11. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

28.12. sudaro Gimnazijos vardu sutartis;

28.13. atsako už Gimnazijos dokumentų valdymo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

28.14. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja turtą, lėšas, disponuoja turtu ir lėšomis, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ištekliais, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

28.15. atsako už Gimnazijos finansinę veiklą, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su lėšų (įskaitant lėšas, skirtas darbuotojų darbo užmokesčiui), turto naudojimu ir disponavimu juo;

28.16. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Gimnazijos veiklos rezultatus;

28.17. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

28.18. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokykloms teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.20. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo vaikui;

28.21. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

28.22. organizuoja mokytojų, auklėtojų bei švietimo pagalbos specialistų pasitarimus (ugdymo turinio formavimo, ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo) ir kitais Gimnazijos bendruomenės aktualiais klausimais;

28.23. kartu su Gimnazijos taryba sprendžia svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;

28.24. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas;

28.25. priima sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į mokinį ugdžiusių mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvavusių asmenų siūlymus;

28.26. kiekvienais metais teikia savo metų veiklos ataskaitą svarstyti Gimnazijos bendruomenei ir tarybai, skelbia ją viešai;

28.27. analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, inicijuoja Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

28.28. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29. Gimnazijos direktorius atsako už Gimnazijos veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymuose bei kituose teisės aktuose, už demokratinį Gimnazijos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus.

30. Gimnazijos direktoriaus nesant, jo pareigas laikinai atlieka direktoriaus pavaduotojas, ar kitas švietimo, mokslo ir sporto ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas asmuo.

31. Gimnazijos metodinę veiklą organizuoja skyrių metodinės tarybos. Jas sudaro mokomųjų dalykų ar dalykų blokų metodinių grupių pirmininkai. Metodinės tarybos nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą. Metodinei tarybai vadovauja atitinkamo skyriaus direktoriaus pavaduotojas.

32. Gimnazijoje veikia metodinės grupės, skirtos mokytojams pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patyrimą), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas. Metodinės grupės nariai yra to paties ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja jos narių išrinktas vadovas.

V SKYRIUS

 GIMNAZIJOS SAVIVALDA

33. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Gimnazijos nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą. Gimnazijos savivaldos institucijas, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina Gimnazijos nuostatai.

34. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti švietimo įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti švietimo įstaigos misiją. Tarybos nariu negali būti tos Gimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

35. Taryba sudaroma iš 3 mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų, 3 mokytojų, 4 mokinių ir 1 vietos bendruomenės atstovo. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių parlamentas, seniūnaitį – vietos bendruomenės atstovą deleguoja vietos bendruomenė iš seniūnijos, kuriai priklauso Gimnazija, taip pat kitų seniūnijos teritorijoje veikiančių organizacijų, įstaigų, gyventojų ar jų atstovų. Taryba sudaroma dvejiems metams. Tas pats asmuo į Tarybą gali būti renkamas iš eilės dvi kadencijas.  Tarybos nariu esančio mokytojo įgaliojimai baigiasi anksčiau laiko, jeigu su juo nutrūksta darbo santykiai. Mokinio ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), esančių Tarybos nariais, įgaliojimai Taryboje baigiasi anksčiau laiko, jeigu mokinys, kuris yra Taryboje, arba mokinys, kurio tėvai (globėjai, rūpintojai) yra Taryboje, nustoja mokytis Gimnazijoje. Pasibaigus Tarybos nario įgaliojimams anksčiau laiko, vietoje jo naujas Tarybos narys išrenkamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį šio punkto nustatyta tvarka.

36. Tarybos pirmininką slaptu balsavimu renka Tarybos nariai. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio asmens teisėmis. Posėdžius inicijuoja Tarybos pirmininkas. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Posėdžiai protokoluojami.

37. Gimnazijos taryba:

37.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

37.2. svarsto ir pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Ugdymo planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms bei kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

37.3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

37.4. padeda planuoti Gimnazijos ūkinę, finansinę veiklą, aptaria siūlymus dėl paramos, gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. lėšų panaudojimo, svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

37.5. teikia siūlymus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo, gyvenimo ir darbo sąlygų sudarymo, padeda formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

37.6. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

37.7. aptaria siūlymus dėl neformaliojo švietimo pasiūlos, renginių organizavimo;

37.8. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir mokinių šeimų bendradarbiavimą;

37.9. sprendžia klasių dalijimo į grupes, mokinių aprūpinimo bendrabučiu klausimus;

37.10. deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;

37.11. siūlo Gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis ir veiklos kokybės įsivertinimo metodiką;

37.12. teikia atstovus į konkurso Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisiją teisės aktų nustatyta tvarka;

37.13. kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia savo sprendimą dėl direktoriaus ataskaitos Ministerijai;

37.14. atlieka kitas teisės aktuose Gimnazijos tarybai nustatytas funkcijas.

38. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

39. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

39.1. Mokytojų tarybą sudaro mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Gimnazijos direktoriaus negali būti tarybos narys;

39.2. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai;

39.3. Mokytojų tarybai vadovauja jos narių dauguma išrinktas asmuo. Sekretorius renkamas iš Mokytojų tarybos narių vieniems mokslo metams;

39.4. posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei pusė Mokytojų tarybos narių;

39.5. nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

40. Mokytojų taryba svarsto šiuos klausimus:

40.1. analizuoja ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;

40.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

40.3. aptaria praktinius švietimo naujovių įgyvendinimo Gimnazijoje klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, metodus ir formas;

40.4. aptaria Gimnazijos ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų klausimus;

40.5. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

40.6. aptaria koncertų, parodų, konkursų  rezultatus, mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, darbo saugos ir kitus klausimus;

40.7. deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją.

41. Gimnazijoje veikia mokinių parlamentas, kurio nariai yra klasių išrinkti atstovai. Mokinių parlamentui vadovauja prezidentas, renkamas visų Gimnazijos mokinių.

42. Mokinių parlamentas:

42.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdo prevencines programas, svarsto mokinių laisvalaikio organizavimo klausimus;

42.2. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo tobulinimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

42.3. koordinuoja kitų mokinių savivaldos institucijų (klasių seniūnų) veiklą;

42.4. padeda administracijai organizuoti ir vykdyti drausmės ir tvarkos palaikymą Gimnazijoje;

42.5. svarsto mokinių teisių Gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus;

42.6. inicijuoja Gimnazijos laikraščio leidybą;

42.7. deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą, paramos ir labdaros fondo valdybą;

42.8. atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje, mokytojų taryboje, direkcijos pasitarimuose, miesto mokinių savivaldoje, paramos ir labdaros fondo komisijose.

43. Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai išrenka atviru balsavimu balsų dauguma per klasės susirinkimą. Komiteto narių skaičius neribojamas. Klasių mokinių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės mokinių tėvų susirinkimus, aptaria klasės mokinių lankomumo, elgesio, pažangumo, saugumo, maitinimo, tėvų informavimo klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui, gali inicijuoti paramos Gimnazijai teikimą.

44. Gimnazijos Tėvų taryba vienija mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) atstovaujant mokinių ar mokinių tėvų interesams. Tėvų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Gimnazijos veiklos dokumentais, Tėvų tarybos nuostatais, kitais teisės aktais. Nariai į Tėvų tarybą renkami klasių tėvų susirinkimuose po vieną iš klasės tėvų mokslo metų pradžioje tiems mokslo metams. Tėvų tarybos narių skaičius atitinka klasių skaičių tais metais. Pirmajame Tėvų tarybos posėdyje atviro balsavimo būdu, balsų dauguma renkamas pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius. Tėvų tarybai vadovauja pirmininkas, kuris organizuoja veiklą, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja. Tėvų tarybos posėdžiai yra kviečiami prireikus, bet ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Visi sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

45. Gimnazijos tėvų taryba:

45.1. telkia mokinių tėvus Gimnazijos veiklai gerinti, inicijuoja šeimos ir Gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą;

45.2 padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, mokinių pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas;

45.3 padeda organizuoti nepamokinę veiklą, talkina organizuojant tėvų švietimą, tradicinius renginius, bendruomeninę veiklą;

45.4. svarsto tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir / ar administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo ir kitais klausimais;

45.5. padeda Gimnazijos administracijai ir Gimnazijos tarybai ieškoti rėmėjų;

45.6. bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, dalyvauja Gimnazijos savivaldoje, deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą;

45.7. svarsto kitus aktualius klausimus.

VI SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 

IR ATESTACIJA

46. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

48. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai ir mokytojai bei kiti pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją tobulina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų kasmetinis vertinimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“.

VII SKYRIUS

 GIMNAZIJOS BENDRABUČIO SUTEIKIMAS 

IR NAUDOJIMASIS JUO

50. Gimnazijos mokiniai priimami į bendrabutį Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka .

51. Į Gimnazijos bendrabutį priimami mokiniai gyvenantys ne Klaipėdos mieste, tėvams

(globėjams, rūpintojams)  sudarius sutartį su Gimnazijos direktoriumi.

52. Mokiniai, pažeidę nustatytą tvarką, nesilaikantys bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ir dienotvarkės, bendrabučio auklėtojų siūlymu, Gimnazijos direktoriaus įsakymu šalinami iš bendrabučio.

53. Priimti į Gimnaziją mokiniai teisės aktų nustatyta tvarka maitinami, jiems sudaromos tinkamos buities ir mokymosi sąlygos, užtikrinama sveika ir estetiška aplinka.

VIII SKYRIUS

 GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

54. Gimnazija turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Gimnazijos lėšų šaltiniai:

55.1. valstybės biudžeto asignavimai pagal biudžeto asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą;

55.2. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

56. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Gimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Gimnazija finansuojama iš Ministerijos biudžeto pagal einamiems metams patvirtintus asignavimus ir asignavimų valdytojų sudarytas ir patvirtintas išlaidų (programų) sąmatas.

59. Gimnazija organizuoja iš biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą, neviršydama šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, sumų.

60. Gimnazija užtikrina finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir jų pateikimą laiku. Gimnazija užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, veiksmingumą ir rezultatyvumą.

61. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Gimnazija yra paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

63. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Ministerija ir valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.

IX SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

64. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Ministerija.

65. Gimnazijos nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Ministerijos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

66. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

67. Gimnazija registruojama Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

68. Gimnazija turi interneto svetainę, kurioje skelbiama informacija apie mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitą vykdomą veiklą.

69. Vieši pranešimai ir informacija, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi būti skelbiama viešai, paskelbiama mokyklos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

_______________

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė

2021 m.  gruodžio 23 d.