Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Savivalda

Mokinių parlamentas

 

Gimnazijos mokinių parlamentas - tai mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro 9-12 klasių aktyviausi mokiniai. Jiems   vadovauja prezidentas, demokratiniu būdu renkamas 2 metų kadencijai.  Mokinių parlamentas organizuoja svarbiausius tradicinius gimnazijos renginius, inicijuoja naujus, rengia akcijas, konkursus, dalyvauja įvairiuose miesto ir respublikos projektuose.

Sunku jau būtų įsivaizduoti gimnazijos mokinių popamokinę veiklą be tradicinių mokinių parlamento renginių, tokių kaip „Naujokų krikštynos“, Baltų diena, Tarptautinė mokytojų diena, Metraščių konkursas, Talentų šou, Filmų vakaro, „Balsio apdovanojimų“. Tai tik maža dalelė renginių, kuriuos organizuoja „parlamentiečiai“.

 

Jiems vadovauja  Asta Strumilienė.

Gimnazijos taryba

     Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų, globėjų ir    pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir spręsti.

Gimnazijos  tarybos  nariai:

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS
TARYBOS NARIAI MOKYTOJAI

Šukienė Ramūna, pirmininkė el.p.: suramu27@gmail.com)
Balsytė-Jackuvienė Virginija el.p.: virginijabalsytejackuviene@gmail.com
Jonkus Gintautas el.p.: sculptgintus@yahoo.com

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI TĖVAI

Tunikienė Audronė el.p.: tunikiene@gmail.com
Zovienė Lina, sekretorė el.p.: zove23@gmail.com
Čebatavičienė Gražina

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI MOKINIAI

Daukšytė Vakarė el.p.: vakare.dauksytee@gmail.com
Semionovaitė Edita el.p.: echtasem@gmail.com

GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS ATSTOVĖ

Menkutė Dana el.p.: dana.menkute@gmail.com

                  Pagrindinė veikla

 

     Gimnazijos taryba aprobuoja veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.

 

     Svarsto vadovėlių, mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus.

 

     Svarsto ir kontroliuoja gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą, priėmimo į bendrabutį tvarką.

 

     Mokytojų tarybos ir mokinių tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo  iš gimnazijos klausimus.

 

     Vertina gimnazijos funkcionavimą, svarsto gimnazijos struktūros pakeitimo klausimus     Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

 

     Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.

 

     Svarsto gimnazijos darbo taisyklių pažeidimus bei konfliktines situacijas, iškilusias tarp administracijos, pedagogų, mokinių ir jų tėvų.

 

     Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir moksleivių šeimų bendradarbiavimą.