Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Savivalda

Tarybos, komisijos

 

Mokinių parlamentas 

Gimnazijos mokinių parlamentas - tai mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro 9-12 klasių aktyviausi mokiniai. Jiems   vadovauja prezidentas, demokratiniu būdu renkamas 2 metų kadencijai.  Mokinių parlamentas organizuoja svarbiausius tradicinius gimnazijos renginius, inicijuoja naujus, rengia akcijas, konkursus, dalyvauja įvairiuose miesto ir respublikos projektuose.

Sunku jau būtų įsivaizduoti gimnazijos mokinių popamokinę veiklą be tradicinių mokinių parlamento renginių, tokių kaip „Naujokų krikštynos“, Baltų diena, Tarptautinė mokytojų diena, Metraščių konkursas, Talentų šou, Filmų vakaro, „Balsio apdovanojimų“. Tai tik maža dalelė renginių, kuriuos organizuoja „parlamentiečiai“.

Jiems vadovauja  Jadvyga Ogintienė.

Tėvų taryba 

Gimnazijos tėvų taryba vienija mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) atstovaujant mokinių ar mokinių tėvų interesams. Nariai į Tėvų tarybą renkami klasių tėvų susirinkimuose po vieną iš klasės tėvų mokslo metų pradžioje tiems mokslo metams. Tėvų taryba:

 • Telkia mokinių tėvus Gimnazijos veiklos gerinimui, inicijuoja šeimos ir Gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą;
 • Padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, mokinių pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas;
 • Padeda organizuoti nepamokinę veiklą, talkina organizuojant tėvų švietimą, tradicinius renginius, bendruomeninę veiklą;
 • Svarsto tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir/ar administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo ir kitais klausimais;
 • Padeda Gimnazijos administracijai ir Gimnazijos tarybai ieškoti rėmėjų;
 • Bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, dalyvauja Gimnazijos savivaldoje, deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą;
 • Svarsto kitus aktualius klausimus.

Tėvų tarybos nuostatai

EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS TĖVŲ TARYBOS NARIAI 2023–2024 M. M.

Tėvų tarybos veiklos koordinatorė:  Projektų vadovė Loreta Dargužienė E.p. loreta.darguziene@gmail.com

 

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir spręsti.

Pagrindinė veikla

Gimnazijos taryba:

 • Aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, darbo tvarkos taisykles, ugdymo plano projektą;
 • Išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • Svarsto pajamų ir išlaidų sąmatą, Gimnazijos ūkinę ir finansinę padėtį, teikia siūlymus šiais klausimais;
 • Svarsto Gimnazijos struktūros keitimo klausimus;
 • Inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir mokinių šeimų bendradarbiavimą;
 • Sprendžia klasių dalijimo į grupes, mokinių aprūpinimo bendrabučiu klausimus;
 • Deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
 • Talkina formuojant Gimnazijos materialinius ir finansinius išteklius;
 • Svarsto kitų Gimnazijos savivaldos institucijų ir bendruomenės narių iniciatyvas;
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • Atlieka kitas teisės aktuose jos kompetencijai nustatytas funkcijas.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos tarybos nuostatai

EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS TARYBA

2023 – 2025 metai

Mokytojų atstovas

Tarybos pirmininkas

Aidas Strimaitis

aidasstrimaitis@yahoo.com

Mokytojų atstovas

Dalia Palkuvienė

manodalia@gmail.com

Mokytojų atstovas

Virginijus Viningas

virgis222@yahoo.com

Tėvų atstovas

Aušra Juknevičienė

ausra.daukantaite@gmail.com

Tėvų atstovas

Monika Beinorė

beinorem@gmail.com

Tėvų atstovas

Gražina Laurinaitienė

laurinaitiene.grazina@gmail.com

Bendruomenės atstovas

Danutė Menkutė

dana.menkute@gmail.com

Mokinių atstovas

Gerda Kveragaitė

kveragaitegerda@gmail.com

Mokinių atstovas

Ūla Steponavičiūtė

ula.stepon@gmail.com