Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Savivalda

Mokinių parlamentas

Gimnazijos mokinių parlamentas - tai mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro 9-12 klasių aktyviausi mokiniai. Jiems   vadovauja prezidentas, demokratiniu būdu renkamas 2 metų kadencijai.  Mokinių parlamentas organizuoja svarbiausius tradicinius gimnazijos renginius, inicijuoja naujus, rengia akcijas, konkursus, dalyvauja įvairiuose miesto ir respublikos projektuose.

Sunku jau būtų įsivaizduoti gimnazijos mokinių popamokinę veiklą be tradicinių mokinių parlamento renginių, tokių kaip „Naujokų krikštynos“, Baltų diena, Tarptautinė mokytojų diena, Metraščių konkursas, Talentų šou, Filmų vakaro, „Balsio apdovanojimų“. Tai tik maža dalelė renginių, kuriuos organizuoja „parlamentiečiai“.

Jiems vadovauja  Asta Strumilienė.

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir spręsti.

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS TARYBOS  NARIAI

2019-2021m.

EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS TARYBOS KONTAKTAI:

Tarybos pirmininkė

Rita Bezubenko

868239499

ritabezubenko@gmail.com

Mokytoja

Rasa Tilvikienė

869993933

rasa.tilvikiene@gmail.com

Mokytoja

Žana Vilks

865484086

zanavilks@gmail.com

Mama

Loreta Dargužienė

868902750

loreta.darguziene@gmail.com

Mama

Renolda Januškevičienė

861553283

jrenolda@gmail.com

Mama

  Darius Žilinskas

 860204984 dzilinskas93@gmail.com

Bendruomenės atstovas

Danutė Menkutė

846410415

dana.menkute@gmail.com

Mokinė

Elija Skeirytė

867274746

elija852@gmail.com

 

Mokinė

Austėja Zovytė

860468733

a.zovyte8@gmail.com

 

Pagrindinė veikla

Gimnazijos taryba:

 • Aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, darbo tvarkos taisykles, ugdymo plano projektą;
 • Išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • Svarsto pajamų ir išlaidų sąmatą, Gimnazijos ūkinę ir finansinę padėtį, teikia siūlymus šiais klausimais;
 • Svarsto Gimnazijos struktūros keitimo klausimus;
 • Inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir mokinių šeimų bendradarbiavimą;
 • Sprendžia klasių dalijimo į grupes, mokinių aprūpinimo bendrabučiu klausimus;
 • Deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
 • Talkina formuojant Gimnazijos materialinius ir finansinius išteklius;
 • Svarsto kitų Gimnazijos savivaldos institucijų ir bendruomenės narių iniciatyvas;
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • Atlieka kitas teisės aktuose jos kompetencijai nustatytas funkcijas.