Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Savivalda

Mokinių parlamentas 

Gimnazijos mokinių parlamentas - tai mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro 9-12 klasių aktyviausi mokiniai. Jiems   vadovauja prezidentas, demokratiniu būdu renkamas 2 metų kadencijai.  Mokinių parlamentas organizuoja svarbiausius tradicinius gimnazijos renginius, inicijuoja naujus, rengia akcijas, konkursus, dalyvauja įvairiuose miesto ir respublikos projektuose.

Sunku jau būtų įsivaizduoti gimnazijos mokinių popamokinę veiklą be tradicinių mokinių parlamento renginių, tokių kaip „Naujokų krikštynos“, Baltų diena, Tarptautinė mokytojų diena, Metraščių konkursas, Talentų šou, Filmų vakaro, „Balsio apdovanojimų“. Tai tik maža dalelė renginių, kuriuos organizuoja „parlamentiečiai“.

Jiems vadovauja  Jadvyga Ogintienė.

Tėvų taryba

Gimnazijos tėvų taryba vienija mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) atstovaujant mokinių ar mokinių tėvų interesams. Nariai į Tėvų tarybą renkami klasių tėvų susirinkimuose po vieną iš klasės tėvų mokslo metų pradžioje tiems mokslo metams. Tėvų taryba:

 • Telkia mokinių tėvus Gimnazijos veiklos gerinimui, inicijuoja šeimos ir Gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą;
 • Padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, mokinių pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas;
 • Padeda organizuoti nepamokinę veiklą, talkina organizuojant tėvų švietimą, tradicinius renginius, bendruomeninę veiklą;
 • Svarsto tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir/ar administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo ir kitais klausimais;
 • Padeda Gimnazijos administracijai ir Gimnazijos tarybai ieškoti rėmėjų;
 • Bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, dalyvauja Gimnazijos savivaldoje, deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą;
 • Svarsto kitus aktualius klausimus.

Tėvų tarybos nuostatai

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir spręsti.

Pagrindinė veikla

Gimnazijos taryba:

 • Aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, darbo tvarkos taisykles, ugdymo plano projektą;
 • Išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • Svarsto pajamų ir išlaidų sąmatą, Gimnazijos ūkinę ir finansinę padėtį, teikia siūlymus šiais klausimais;
 • Svarsto Gimnazijos struktūros keitimo klausimus;
 • Inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir mokinių šeimų bendradarbiavimą;
 • Sprendžia klasių dalijimo į grupes, mokinių aprūpinimo bendrabučiu klausimus;
 • Deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
 • Talkina formuojant Gimnazijos materialinius ir finansinius išteklius;
 • Svarsto kitų Gimnazijos savivaldos institucijų ir bendruomenės narių iniciatyvas;
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • Atlieka kitas teisės aktuose jos kompetencijai nustatytas funkcijas.

 

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS TARYBOS  NARIAI

2022-2023m.

EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS TARYBOS KONTAKTAI:

Tarybos pirmininkė

Rita Bezubenko

868239499

ritabezubenko@gmail.com

Mokytoja

Rasa Tilvikienė

869993933

rasa.tilvikiene@gmail.com

Mokytoja

Žana Vilks

865484086

zanavilks@gmail.com

Mama

Gražina Laurinaitienė 860466672

Laurinaitiene.grazina@gmail.com

Mama

Laima Norvidaitė-Lesnickienė 867762923   laimalesnickienenorvidaite@gmail.com
Mama

  Loreta Dargužienė

 868902750    loreta.darguziene@gmail.com
Bendruomenės atstovas

Danutė Menkutė

846410415

dana.menkute@gmail.com

Mokinė

Monika Kavaliauskaitė 865930775   monikakava06@gmail.com

Mokinė

Daina Krumpaitė 860235501  

D.krumpaite@gmail.com