Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Tvarkos

 1. Darbo tvarkos taisyklės
 2. Mokinių elgesio taisyklės
 3. Elektroninio dienyno nuostatai
 4. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
 5. Meninio ugdymo studijos veiklos organizavimo tvarkos aprašas
 6. Muzikos ir dailės skyrių ugdymo organizavimo tvarka
 7. Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 8. Stojamojo egzamino mokytis pagal specializuoto meninio ugdymo krypties programas organizavimo, vykdymo ir priėmimo tvarkos aprašas
 9. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka
 10. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
 11. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašas
 12. Vidurinio ugdymo programos dalykų ir kursų pasirinkimo ir keitimo tvarka
 13. Dailės skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka 
 14. Muzikos  skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka 
 15. Mokinių išvykų, ekskursijų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
 16. Mokinių dalyvaujančių išvykoje saugos ir sveikatos instruktavimo registracijos žurnalas
 17. Gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 
 18. Priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas
  18.1. Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos bendrabutį
  18.2. Apgyvendinimo bendrabutyje sutartis
  18.3. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės
 19. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metodika
 20. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo modelio įgyvendinimo planas
 21. Gimnazijos mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
 22. Gimnazijos pareigų sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus
 23. Darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 24. Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu
 25. Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 26. Nuotolinio darbo taisyklės
 27. Etikos kodeksas
 28. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 29. Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sąlygos ir tvarka
 30. Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

 

Sveikatos tvarkos:

 1. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
 2. Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
 3. Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
 4. Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas
 5. Gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
 6. Ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka