Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Tvarkos

 1. Darbo tvarkos taisyklės
 2. Mokinių elgesio taisyklės
 3. Elektroninio dienyno nuostatai
 4. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
 5. Meninio ugdymo studijos veiklos organizavimo tvarkos aprašas
 6. Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 7. Stojamojo egzamino mokytis pagal specializuoto meninio ugdymo krypties programas organizavimo, vykdymo ir priėmimo tvarkos aprašas
 8. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka
 9. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
 10. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašas
 11. Vidurinio ugdymo programos dalykų ir kursų pasirinkimo ir keitimo tvarka
 12. Dailės skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka 
 13. Muzikos  skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka 
 14. Mokinių išvykų, ekskursijų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
 15. Mokinių dalyvaujančių išvykoje saugos ir sveikatos instruktavimo registracijos žurnalas
 16. Gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 
 17. Priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas
  17.1. Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos bendrabutį
  17.2. Apgyvendinimo bendrabutyje sutartis
  17.3. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės
 18. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metodika
 19. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo modelio įgyvendinimo planas
 20. Gimnazijos mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
 21. Gimnazijos pareigų sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus
 22. Darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 23. Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu
 24. Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 25. Nuotolinio darbo taisyklės
 26. Etikos kodeksas