Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Vidurinio ugdymo programos dalykų ir kursų pasirinkimo ir keitimo tvarka

Vidurinio ugdymo programos dalykų ir kursų pasirinkimo ir keitimo tvarka

1. Dalykai ir jų kursai pasirenkami laisvai (pagal mokinio individualius pageidavimus) iki kiekvienų metų rugsėjo 5 d.
2. Vėliau pasirinktus kursus ar dalykus mokinys gali keisti tik parašęs prašymą (pageidautina nurodyti keitimo priežastį) ir pateikęs direktoriaus pavaduotojai ugdymui, bet ne vėliau kaip likus savaitei iki pusmečio pabaigos ar mokslo metų pabaigos; 12 kl. mokiniai tik I-ojo pusmečio pabaigoje gali keisti dalyko programos kursą (pasirinkti naujo dalyko ir modulio nebeleidžiama).
3. Keičiant dalyką, būtina informuoti to dalyko mokytoją ir susitarti su naujai pasirinkto dalyko mokytoju dėl užduočių gavimo įskaitai išlaikyti.
4. Mokinys, gavęs užduotį, savarankiškai pasiruošia ir per dvi savaites nuo prašymo pateikimo išsilaiko įskaitą. Kol mokinys neišlaikė įskaitos, privalo lankyti to dalyko, kurį buvo anksčiau pasirinkęs, pamokas.
5. Mokinio, atsiskaitančio už pusmečio, vienerių mokslo metų dalyko programą, laikomos įskaitos pasiekimų patikrinimui sudaroma vertinimo komisija iš trijų narių (šio ar giminiškų dalykų specialistų).
6. Išlaikęs įskaitą mokinys įrašomas į to dalyko mokytojo dienyną ir ties jo pavarde įvertinimų skiltyje nurodomas įskaitos pažymys.
7. Dalyką galima keisti tik iki dvyliktos klasės II-jo pusmečio pradžios.
8. Keičiant dalyko kursą mokinys, parašęs prašymą ir pateikęs direktoriaus pavaduotojai, informuoja pasirinkto ir pageidaujamo dalyko kurso mokytoją apie savo ketinimus.
9. Jei keičiama iš bendrojo kurso į išplėstinį, mokinys, gavęs užduotį, savarankiškai pasiruošia ir per dvi savaites nuo prašymo pateikimo išlaiko įskaitą. Kol mokinys neišlaikė įskaitos, privalo lankyti to dalyko kurso, kurį buvo anksčiau pasirinkęs, pamokas.
10. Išlaikęs įskaitą mokinys įrašomas į to dalyko mokytojo dienyną ir ties jo pavarde įvertinimų skiltyje nurodomas įskaitos pažymys bei a kursas.
11. Keičiant iš išplėstinio kurso į bendrąjį tik prasidėjus naujam pusmečiui arba praėjus ne daugiau kaip dviems savaitėms nuo jo pradžios, jei mokinys pageidauja, jis iškart įrašomas į naujo mokytojo dienyną ir ties jo pavarde pusmečio įvertinimų skiltyje įrašomas A kurso buvęs pusmečio pažymys, bet nurodomas B kursas.
Jei mokinys pageidauja kito įvertinimo, per savaitę išlaiko įskaitą, kurios užduotis paruošia B kursą mokantis mokytojas, ir jam įrašomas gautas įskaitos pažymys, nurodant B kursą.
12. Keičiant iš išplėstinio kurso į bendrąjį nuo pusmečio pradžios praėjus daugiau nei dviems savaitėms, mokinys privalo per savaitę parašyti visus atsiskaitymo darbus, kuriuos rašė B kurso mokiniai.

Aptarta ir patvirtinta bendrųjų dalykų mokytojų metodinės tarybos posėdyje 2008-09-01 prot. Nr.V15-1.
Patikslinta bendrųjų dalykų metodinės tarybos posėdyje 2013-08-29, protokolo Nr.V15-4.