Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė – Eglė Alsienė, 14 kab., tel. 8- 46 – 433449 / +37067088942

Elektroninis paštas: e.balsio.soc.pedagoge@gmail.com

TIKSLAS - padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.

FUNKCIJOS:

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 2. Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
 7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;
 10. Tvarko ir pildo darbo dokumentus ir kitus reikiamus dokumentus;
 11. Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS EGLĖS ALSIENĖS

KONSULTAVIMO LAIKAS

SAVAITĖS DIENA

KONSULTAVIMO LAIKAS

Pirmadienis

8.30-14.00

Antradienis

8.30-13.00

Trečiadienis

8.30-13.00

Ketvirtadienis

8.30-14.00

Penktadienis

8.30-13.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

 

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Socialinė parama mokiniams

Kur kreiptis pagalbos, jei vaikas arba mano artimieji vartoja psichoaktyvias medžiagas

Psichologinė pagalba ir emocinė parama

Pozityvi tėvystė - naudinga informacija

Pranešk apie patyčias

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Rekomendacijos tėvams, prisidedant prie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos